associació d'espectadors del teatre lliure


QUi som

L'Associació d'Espectadors del Teatre Lliure la formem totes aquelles persones que estimem el teatre, i de manera especial el Teatre Lliure, i és un dels patrons nats de la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona. El President de l'Associació assisteix a les reunions del Patronat i hi té veu i vot.

 

Durant les últimes temporades, tenir un abonament del Teatre Lliure comportava automàticament formar part de l'Associació. A partir de la temporada 2014-2015, les coses tornen a la situació anterior, és a dir, només seran membres de l'Associació les persones que ho sol·licitin expressament, amb independència que hagin comprat o no un abonament. Aquest canvi implicarà, sens dubte, avantatges i inconvenients. De moment, ens obliga a actualitzar el cens de socis.


 

Tal com es detalla als nostres estatuts, l'Associació d'Espectadors del Teatre Lliure és una associació sense ànim de lucre, fundada l'any 1987, amb la finalitat de promoure la vida cultural i cívica de totes aquelles persones afeccionades a les arts

escèniques i particularment interessades en les activitats portades a terme per la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona.

 

L'objecte de l'Associació és el següent:

  1. Fomentar, donar suport i entendre l'interès per les activitats de tota mena: teatrals, culturals, ciutadanes, etc., portades a terme per la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona.
  2. Donar suport davant totes les autoritats, institucions, organismes, siguin comunitaris, estatals, autonòmics, provincials o locals, a totes les iniciatives que proposi la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona.
  3. Contribuir a la difusió de la cultura, organitzant actes adreçats als socis i, generalment, oberts a tothom, en col·laboració amb altres Entitats similars a la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona en l'àmbit nacional de Catalunya, Estatal o Internacional.